Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 • działalności pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • ochrony zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności wspomagającej rodziny borykające się z uzależnieniami,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje wykonujące zadania wymienione wyżej,

i wspieranie tej działalności, poprzez:

 • skupienie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk, organizacji i instytucji.
 • organizowanie zebrań, konferencji, szkoleń, odczytów i imprez,
 • kampanie informacyjne, wydawnictwa i inne formy medialne,
 • organizowanie i finansowanie specjalistycznych ośrodków, poradni, zakładów i szkół,
 • pozyskiwanie zasobów materialnych i organizowanie zaopatrzenia technicznego,
 • inwestycje, adaptacje, remonty i lokale, wyposażanie ośrodków i innych form,
 • tworzenie, finansowanie i prowadzenie programów przedsięwzięć i in.,

Działania Fundacji są „non profit”.

Fundacja jest powołana do finansowania określonych zadań w granicach określonych jej celem. Dla urzeczywistnienia celów statutowych Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych lub zadań należących do sfery zadań publicznych.

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie :

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Organizacja spotkań z osobami poszukującymi pomocy, prowadzenie konsultacji specjalistycznych jak porady psychologa, pedagoga, psychiatry, lekarza rodzinnego. Kierowanie do innych instytucji. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów w rodzinie. Obsługa telefonu zaufania.

2) ochrony i promocji zdrowia.

Organizacja prelekcji wykładów dotyczących ochrony zdrowia, promocji zdrowego odżywiania i zdrowego wypoczynku. Audycje radiowe. Edukacja w zakresie nowych terapii, porady dietetyka. Propagowanie profilaktyki w utrzymaniu zdrowia. Współpraca z innymi organizacjami i fundacjami.

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

Praca na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie konsultacji, bezpośredniej pomocy fizjoterapeutycznej, pomocy w informowaniu dot. sprzętu rehabilitacyjnego, zachęcanie do zwiększania zakresu ich samodzielności. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i z zakresu porad lekarza rodzinnego. Prowadzenie warsztatów plastycznych i muzykoterapii. Obsługa telefonu zaufania

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Organizowanie zadań dla osób w wieku emerytalnym potrzebnych w ich rodzinie lub w sąsiedztwie w sytuacji kryzysu rodziny. Pomoc indywidualna dla osób starszych wykonujących zadania pomocnicze, pomoc psychologiczna i doradcza. Prelekcje, konferencje na temat zdrowia i wykorzystania potencjału osób starszych dla dobra rodziny i społeczeństwa. Obsługa telefonu zaufania.

5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Udział w mediach w audycjach radiowych i telewizjjnych, prowadzenie prelekcji w szkołach, udział w konferencjach naukowych i społecznych. Rozdawanie ulotek, rozwieszanie plakatów o tematyce propagującej trzeźwość. Organizowanie konferencji i odczytów. Współpraca z prasą. Prowadzenie konsultacji indywidualnych i zbiorowych, porad psychologicznych, pedagogicznych, porad lekarskich. Prowadzenie telefonu zaufania. Prowadzenie konsultacji i porad prawnych. Tworzenie grup wsparcia i samopomocy dla ofiar przemocy i dla rodzin. Współpraca ze szkołami, Opieką Społeczną oraz Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca z Kościołem